Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Psikoloji  

Hakan SARIÇAM, Süleyman Hilmi ŞAHİN, Etem SOYUÇOK
DOĞAYLA İLİŞKİLİ OLMA İLE DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada Doğayla İlişkili Olma Ölçeğinin (DİOS-6) Türkçe adaptasyon çalışması sunularak, psikometrik bulguları incelenmiştir. Buna ek olarak doğayla ilişkili olma, depresyon, kaygı ve stres arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Geçerlik çalışmalarında, yapı geçerliği ve ölçüt geçerliği incelenmiş olup; ölçüt geçerliği için Doğayla İlişkili Olma Ölçeğinin (DİOS-21) uzun formu kullanılmıştır. Güvenirlik çalışmalarında ise iç tutarlık güvenirlik ve test-tekrar test güvenirliği incelenmiştir. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda 6 maddelik tek faktörlü bir yapı elde edilmiş ve bu tek boyutlu modelin doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarında uyum indeksi değerleri istatistiksel olarak mükemmel bulunmuştur. Faktör yükleri .42 ile .74 arasında sıralanmaktadır. Benzer ölçek geçerliği çalışmasında DİOS-6 ile DİOS-21 arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Test tekrar test güvenirlik katsayısı .88, düzeltilmiş madde toplam korelasyon değerlerinin .63 ile .81 arasında sıralandığı gözlenmiştir. İkinci çalışmada DİOS-6 ve DASÖ-42 ölçme araçları kullanılmış; doğayla ilişkili olma ile depresyon, kaygı ve stres arasında negatif ilişkiler bulunmuştur. Çalışma bulguları önceki benzer çalışmalara göre tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğayla ilişkili olma, Depresyon, Anksiyete, Stres, Ölçek

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414021

THE EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NATURE RELATEDNESS, DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS
 
This paper presented the Turkish version of the Nature Relatedness (NP-6) Scale, examined its psychometric properties. Besides, the relationships between nature relatedness, depression, anxiety, and stress were examined. Construct validity and concurrent validity were conducted in validity studies. Natural Relatedness (NR-21) Scale was used for concurrent validity. In reliability analysis, the instrument’s internal consistency and re-test reliability were studied. Results of explanatory factor analyses demonstrated that 6 items yielded one-factor. Results of confirmatory factor analyses for one-dimensional model showed that perfect fit index values. Factor loadings ranged from .42 to .74. In the concurrent validity, significant positive relationship was found between NR-21 Scale and NR-6 Scale. Cronbach alpha internal consistency coefficient was found as .89 for all items. Moreover, test-retest reliability coefficient was obtained as .88 and corrected item-total correlations ranged from .63 to .81. In second study, NRS-6 and DASS-42 was used for data gathering. According to findings, nature relatedness has negative relationship with depression, anxiety and stress. Findings of study were commentated with respect to previous related studies.

Keywords: Nature relatedness, Depression, Anxiety, Stress, Scale

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414021

Tam Metin