Yıl:2015   Sayı: 3   Alan: Çocuk Psikolojisi  

Murat KORKMAZ, Selvinaz SAÇAN, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Ali Murat KIRIK
ÇOCUK İSTİSMARI VE CİNSEL İSTİSMARIN ÖNLENMESİNDE MEDYANIN ROLÜNÜN İNCELENMESİ
 
Son yıllarda çocuklara yönelik artan cinsel istismar konusu yazılı ve görsel basında sıkça gündeme gelen konular arasındadır. Günümüzde bilgilendirme, haber verme, eğitme, etkileme ve kamuoyu oluşturma gücüne sahip olan medyanın da bu konuya bakışı önem arz etmektedir. Bu araştırma çocuk istismarı ve önlenmesinde medyanın rolü ve yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Uygulamalı olarak yapılan bu araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun illerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Basit Rassal Yöntem uygulanmış ve katılımcıların tamamı (N=3050) rastgele yöntemle seçilmiştir. Araştırmada 5’li likert ölçek ve katılımcıların demografik özelliklerini belirlenmesine yönelik bir anket kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.871 değeri elde edilmiştir. Verilerin analizinde Korelâsyon, Anova, Faktör analizi, Man Whitney U, Ki-Kare teknikleri uygulanarak araştırma genişletilmiştir. Araştırma sonunda, ebeveynin cinsel taciz konusunda bilgi sahibi olmasının cinsellik konusunda çocuğunu bilgilendirmesiyle, ebeveynin cinsel taciz konusunda çocuğunun nasıl davranması gerektiği konusunda bilgilendirmesi ile çocuğun sahip olduğu arkadaşlarını tanıma ve çocuğun yaşadığı bir istismar olayını paylaşması arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Katılımcılara ait bazı değişkenlerin (yaş, cinsiyet, eğitim durumu) farklı boyutlarda etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca çocuğun cinsiyetinin günlük televizyon izleme süresinden bağımsız olduğu, fakat cinsel istismar yaşamasından bağımsız olmadığı, ebeveyn cinsiyetinin, çocuğun cinsel istismardan nasıl korunması gerektiği konusunda bilgilendirme, sosyal paylaşımlarını takip etme ve elektronik cihazları kullanma davranışına sınır getirme konularında farklılığa neden olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstismar, Çocuk, Medya, Cinsel Taciz, Ebeveyn

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310992

ANALYSIS OF THE ROLE OF MEDIA IN PREVENTION OF CHILD ABUSE AND SEXUAL ABUSE
 
The subject of increasing sexual abuse towards children in recent years is among the frequently discussed matters in press and media. The perspective of media having the power of informing, notifying, educating, affecting and creating a public opinion concerning this matter is highly important. The purpose of this study is to make an applied analysis as to the role of media and things-to-do in prevention of child abuse. This applied research was conducted in the provinces of İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum and Samsun. Simple Random Sampling was applied in the research and all participants (N=3050) were randomly selected. 5-point likert scale and a questionnaire directed to determining the demographic characteristics of participants were used in the research. Data obtained from the research were analyzed with SPSS 18 statistics program. The value of 0.871 was found as the Cronbach's Alpha coefficient. The research was extended by using Correlation, Anova, Factor analysis, Man Whitney U, Chi-square techniques in the analysis of data. Following the research, a significant relation has been found between the fact that if parents have knowledge about sexual abuse, they can enlighten their children about sexuality and that parents inform their children regarding how to behave in case of sexual abuse; between child's recognition of their friends and child's sharing an abuse experienced. It has been found that some variables of the participants (age, sex, educational background) are effective in different dimensions. Besides, it has been concluded that child's sex is independent from the daily hours of watching TV; however, it is not independent from experiencing sexual abuse, and parents' sex results in differences regarding informing child about how to protect from sexual abuse, following social shares and bringing limitations to use of electronic devices.

Keywords: Abuse, Child, Media, Sexual Abuse, Parent

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310992

Tam Metin