Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Havva KAÇAN SOFTA, Aybüke BERBER
BİR GRUP ÖĞRENCİ HEMŞİREYE VERİLEN STRESLE BAŞ ETME EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
 
Öz:Amaç:Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik öğrencilerine verilen stresle baş etme eğitiminin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve metod:Çalışma, 2012-2013 Eğitim-öğretim döneminde stresle baş etme dersini alan ve araştırmaya katılmaya kabul eden hemşirelik II. sınıf öğrenciler ile tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında öğrencileri tanımlayıcı form ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) kullanılmıştır. Öğrencilere eğitim öncesi SBTÖ uygulanmış, eğitim kapsamında 14 haftalık stresle baş etme eğitimi verilmiş, eğitim sonrasında öğrencilere SBTÖ yeniden uygulanmıştır.Bulgular:Araştırma bulgularına göre stres ile baş etme eğitimi öncesi ve sonrası, SBTÖ toplam ve alt ölçek puan ortalamalarında anlamlı farklılık bulunmuştur(p<0.05).Ölçek, kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım puan ortalaması anlamlı bir şekilde artarken, çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım anlamlı şekilde azalmaktadır. Öğrencilerin, kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, çaresiz yaklaşım, boyun eğici yaklaşım alt ölçeğinden aldıkları puanların eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumuna göre sonuç anlamlı bulunmuştur(p<0,05). Psikolojik rahatsızlık geçiren öğrenciler ile eğitim arasında ilişki anlamlı bulundu. Sonuç:Hemşirelik öğrencilerine ders kapsamında verilen stresle baş etme tarzları eğitimle geliştirilebilir. Üniversite de eğitim gören hemşirelik öğrencileri başta olmak üzere farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin müfredat programlarına konulması öğrencilerin koruyucu ruh sağlığı açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Stres, Stresle Baş Etme, Hemşirelik Öğrencileri

Doi: 10.17360/UHPPD.2016723147

SCHOOLING ACTIVITY DEFINITION OF A GROUP OF NURSING STUDENT ON OVERCOMING THE STRESS
 
Aim: This survey was made to evaluate schooling activity of Health Academy nursing students overcoming the stress. Material and Method:Studying was completed with 2. Grade nursing students those tookover coming the stress lecture and accepted to participate in on 2012-2013 schoolingterm. Scaleway of Overcoming the Stress (SBTÖ) and definition form of students were used while collecting the data.SBTÖ was applied on students, during the schooling 14 weeks of overcoming the stress lecture were given and after schooling SBTÖ was reapplied on students. Findings:Due to survey results, before and after schooling of overcoming the stress has significant difference in SBTÖ total and subscale point average(p<0.05).Scale is increasing in a significant way by self-confident approach and optimis approach; decreasing by desperate and submissive approach. Results are significant for the students that took points regarding optimistic, desperate, submissive approach before and after schooling due to subscale(p<0,05).Also same for students have pscyhogolical problems while comparing with ones that don’t have and the students have lack of academical success when compared ones those have average success and success.Result:Overcoming the stress ways can be enhanced for nursing students by schooling.Being included into the curriculum of ones who are espicially nursing students and who are receiving education in diffirent departments of university is important in terms of students protecticve mental health.

Keywords: Stress, Overcoming the Stress, Nursing Students

Doi: 10.17360/UHPPD.2016723147

Tam Metin