Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Psikoloji  

Yavuz ÖNTÜRK, Tonguç Osman MUTLU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONELİN MOBBİNGE MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
 
Bu araştırma Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında görev yapan akademik personelin mobbinge maruz kalma durumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmaya katılan akademik personelin mobbing’e maruz kalma durumlarını belirlemek amacıyla Leymann, (1990) tarafından geliştirilen Önertoy (2003) tarafından Türkçeye uyarlanan LIPT Questionnaire (Leymann Inventory of Psychological Terror) ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel hesaplamalar SPSS (version 17,0) istatistik programında yapılmıştır. Araştırmaya katılan akademik personelin %18,8 i spor yönetimi, %18,8 i eğitim bilimleri, %21,3’ü hareket antrenman, %23,8’i rekreasyon ve % 17,5’i ise psikososyal alanda uzmanlığa sahip oldukları görülmektedir. Araştırmaya katılan akademik personelin %37.5 inin kadın, % 62.5 inin ise erkek oldukları görülürken. Araştırmaya katılan akademik personelin %22,5’inin Doç. Dr., %38,8’inin Yrd. Doç. Dr., % 17,5’inin Öğr. Gör., % 21,3’ünün ise Araş. Gör. unvanlarına sahip oldukları görülmektedir. Araştırmaya katılan akademik personelin %11,3’ünün 22-26 yaş arasında, %21,3’ünün 27-31 yaş arasında, %20’sinin 32-36 yaş arasında, %20‘sinin 37-41 yaş arasında, %11,3’ünün 42-46 yaş arasında, %16,3’ünün ise 47 yaş ve üzerinde oldukları görülmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Sonuç olarak yapılan istatiksel analiz sonucunda akademik personellerin sahip oldukları unvanla mobbinge maruz kalma durumları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (P<0,05). Ayrıca Tukey testine göre Doçent Doktor ile Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent Doktor ile Araştırma Görevlisi arasında, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlilerinin mobbing’e maruz kalma düzeyleri arasında anlamlı farklılıklara rastlanmıştır (P<0,05). Buna göre araştırmaya katılan akademik personelden mobbinge en fazla maruz kalan personelin Araştırma Görevlileri oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor, Mobbing, Akademik Personel

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414025

SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS OF ACADEMIC STAFF WHO ARE EMPLOYED IN THE INVESTIGATION OF EXPOSURE TO MOBBING
 
: In this study mobbed academic personal’s exposing mobbing cases are analyzed in the light of several demographical factors and elements and acquired data is given in the indication part. This research is carried out to analyze Physical Education and Sport College academic personnel’s exposing mobbing situations. 120 questionnaire forms copied and applied in Denizli, Kütahya and Aydın province’s Physical Education and Sport Colleges by posting. And it is applied in person in İzmir, Muğla and Manisa province’s Physical Education and Sport Colleges. Totally %66,6 of delivered questionnaires returned back and total 80 questionnaires were received for consideration. LIPT Questionnaire (Leymann Inventory of Psychological Terror) Scale enhanced by Leymann, (1990) and adapted to Turkish by (2003) Önertoy is used for determining participant academic personnel’s espousing mobbing situations as data collection tool. Five point likert scales is used for scaling questions. This scale consists of (1) never, (2) seldom, (3) sometimes, (4) usually and (5) always options. Scale is made up of 65 article questions. Question form made up of 8 questions is used to determine demographical characteristics of Physical Education and Sport Colleges academic personals. Information about demographic characteristics such as branch, gender, age, educational status, working status, working time, income status and title of academic personals is tried to figure out. Statistical calculations is SPSS (version 17,0) recorded in statistic program. T-test and one way variance analysis ANOVA are used in the analysis of acquired data. And relation with several demographic factors is investigated according to Tukey test. In the light of data acquired in this research a variety of variables are investigated. Consequently significant difference is confirmed between academic personnel’s title and in exposing to mobbing rates at the end of statistical analyzes (P<0,05). Additionally according to Tukey test significant difference is confirmed between associate professor and research assistant, assistant associate doctor and research assistant, instructor and research assistant in exposing mobbing rates (P<0,05). Accordingly it is confirmed that the most exposed mobbing personnel is participant academic personnel is research assistants.

Keywords: Physical Education and Sport, Mobbing, Academic Staff

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414025

Tam Metin