Yıl:2016   Sayı: 6   Alan: Diğer  

Ahmet Yavuz KARAFİL, T. Osman MUTLU
BEDEN EĞİTİM VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Bu araştırma Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeğinin kısaltılmış Türkçe versiyonu (KEDEÖ) kullanılmıştır. Veriler, SPSS 18,0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin aritmetik ortalamaları alınmış, frekans ve yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. Verilerin analizinde t testi ve tek yönlü varyans analizi (anova) ve tukey testleri kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin (N=800) % 64,4’ü erkek, % 68,6’sı 2.00 ile 3.00 not ortalamasına sahip %67,4’ü 2 veya 3 kardeşe sahip, %35,9’u ailelerinin 1. Çocuğu, % 41,8’inin Üniversiteye başlamadan önce yaşadığı yer Büyükşehir, % 82’si öğrenim gördükleri bölümleri isteyerek seçenler, % 50,3’ünün annelerinin eğitim düzeyi ilköğretim, % 40,8’inin babalarının eğitim düzeyi lise, % 81,1’inin anne meslekleri ev hanımı, % 27,6’sının babalarının meslekleri emekli, % 43,3’ünün aile yapıları demokratik, % 73,8’inin sosyoekonomik durumu orta, %42,4’ünün ailelerinin aylık gelirleri 1001 ile 2000 TL arası, % 53,3’ü 21 ile 23 yaş grubu arası yaşlarında, % 62’si sosyal aktivitelere katılıyorken, % 41,3’ünün ise bilimsel etkinliklere katıldıkları görülmüştür. Sonuç olarak; Öğrencilerin Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği’den aldıkları toplam puan ortalaması düşük bulunmuştur (M=214,805). Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf, üniversiteye başlamadan önce yaşadıkları yerler, babalarının eğitim düzeyi, aile yapıları, sosyoekonomik durum, aylık gelir, sosyal aktivitelere katılım, bilimsel aktivitelere katılım, öğrenim gördükleri okullar ve yaşları ile eleştirel düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0,05), (Tablo: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18). Öte yandan araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet, not ortalamaları, kardeş sayısı, aile içerisindeki kaçıncı çocuk oldukları, bölüm seçimleri, annelerinin eğitim düzeyleri, anne, babalarının meslekleri ve öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri arasında P>0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ile aynı doğrultuda, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine ilişkin yorumlara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Düşünme, Eleştirel Düşünme, Beden Eğitimi ve Spor

Doi: 10.17360/UHPPD.2016622367

EXAMINING THE CRITICAL THINKING LEVELS OF STUDENTS RECEIVING EDUCATION IN THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN TERMS OF VAARIOUS DEMOGRAPHIC FACTORS
 
This study was conducted in an attempt to determine the critical thinking levels of students receiving education in the Schools of Physical Education and Sports. In the study, the shortened Turkish version of the California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) was used as the data collection tool. The data were evaluated by using the SPSS 18,0 program. The acquired data were calculated in terms of their arithmetic mean, as well as frequency and percentage values. The t test, one-way analysis of variance (anova) and tukey tests were used in analyzing the data. Regarding the students that participated in the study (N=800), 64,4% were male, 68,6% had a grade point average between 2.00 and 3.00, 67,4% had 2 or 3 siblings, 35,9% were the first child of the family, 41,8% had dwelled in a metropolis before going to university, 82% voluntarily selected their departments, 50,3% had a primary-school-graduate mother, 40,8% had a high-school-graduate father, 81,1% had a housewife mother, 27,6% had a retired father, 43,3% had a democratic family, 73,8% had a medium socioeconomic condition, 42,4% had a monthly income of 1001 and 2000 TL in family, 53,3% were aged between 21 and 23, 62% participated in social activities and 41,3% in scientific activities. As a consequence; the total score averages obtained by students from the California Critical Thinking Disposition Inventory were determined to be lower (M=214,805). A significant difference was observed between the classes of students, as well as the place they had dwelled in before going to university, educational level of their father, family structure, socioeconomic condition, monthly income, participation in social activities, participation in scientific activities, schools they had attended, age and their critical thinking levels (P<0,05) (Table: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18). On the other hand, no significant difference was determined between the gender of students that participated in the study, as well as their grade point averages, number of siblings, order of being born in family, selection of departments, educational level of their mother, occupations of parents and their critical thinking levels at the level of P>0,05.

Keywords: Thinking, Critical Thinking, Physical Education and Sports

Doi: 10.17360/UHPPD.2016622367

Tam Metin