Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Diğer  

Burcu GÜVENDİ, Ayşe TÜRKSOY, Nurgül KESKİN, Evren Ebru ALTINCI, Süleyman ŞAHİN
ANTRENÖRLERİN MESLEKİ ETİK İLKELERE UYMA DÜZEYLERİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı antrenörlerin kişilik özelliklerini ve mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinin bazı bağımsız değişkenlere göre belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ilinde farklı spor kulüplerinde ve spor branşlarında antrenörlük yapmakta olan 36 kadın, 56 erkek yaşları 20 ile 45 arasında değişen 92 birey oluşturmuştur. Araştırmada ‘Antrenörlerin Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği’ ve ‘Beş Faktör Kişilik Envanteri’ kullanılmıştır. İstatistiki yöntem olarak; betimsel istatistikler; t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey çoklu karşılaştırma, Pearson korelasyon testleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, araştırma grubunda yer alan antrenörlerin etik ilkelere uyma düzeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğunu göstermektedir. Katılımcıların kişilik özelliklerinden Dışa Dönüklük, Yumuşak Başlılık, Özdenetim, ve Deneyime Açıklık puanları orta düzeyin üzerindedir, Nörotizm ise orta düzeydedir. Antrenörlerin etik ilkelere uyma düzeyleri, cinsiyet, yaş ve medeni durum değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşırken; eğitim durumuna ve antrenörlük yılına göre farklılaşmamaktadır. Antrenörlerin kişilik özellikleri cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Antrenörlerin etik ilkelere uyma düzeyleri ile kişilik özelliklerinden nörotizm arasında negatif ve diğer boyutlar arasında pozitif yönde ilişki görülmüştür. Sonuç olarak kaygı, depresyon öfke gibi olumsuz duygular yaşayan antrenörlerin mesleki etik ilkelerine uyma düzeylerinin daha düşük olduğu ancak daha sosyal, cana yakın, güvenilir, sorumluluk ve liderlik kişilik özelliklerine sahip antrenörlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Antrenör, Etik İlke, Kişilik

Doi: 10.17360/UHPPD.2016723148

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN COMPLIANCE LEVEL OF ETHICAL CODES OF ATHLETIC COACHES AND PERSONALITY CHARACTERISTICS
 
The purpose of this study is to determine the personality traits of trainers and their levels of complying with professional ethical principles according to certain independent variables. A sample of 92 (36 females and 56 males) athletic coaches working in different sport clubs coaching and sport branches in Istanbul provided responses. “Coaches’ Professional Ethics Code Scale” and “Five Factors Personality Inventory” were used to collect data. Descriptive statistical methods, t-test, ANOVA, Tukey’s multiple comparison and Pearson Correlation tests were used in the data analysis. The results of analysis indicated that compliance level of ethical codes of athletic coaches were above middle level also extraversion, agreeableness, self-regulation, neurouticism and openness to experience which were the personality characteristics of coaches were above middle level. While compliance level of ethical codes of athletic coaches did not differ according to education level and coaching year, differed significantly according to gender, age and marital status. The personality characteristics of coaches differed significantly according to gender and age. A negative relation was observed between the trainers’ levels of complying with professional ethical principles and the personal trait neurotism, and positive relation was observed between other dimensions. In conclusion, it can be said that trainers who experience negative emotions such as anxiety, depression and anger have lower levels of complying with professional ethical principles, however trainers with personality traits such as social, friendly, reliable, responsible and leadership have a higher levels of complying with professional ethical principles.

Keywords: Coach, Ethical Codes of Athletic Coaches, Personality

Doi: 10.17360/UHPPD.2016723148

Tam Metin