Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı  

Duygu AKÇAY, Bülent Devrim AKÇAY
ADÖLESANLARDA MEDYA ETKİLENİMİNE BAĞLI ALKOL KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu araştırmada, adölesanlarda medya etkilenimine bağlı alkol kullanımının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 18-22 Ocak 2016 tarihleri arasında tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırma, Konya Lisesinde kayıtlı 11. sınıf öğrencileri (n=127) üzerinde yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, araştırmacılar tarafından oluşturulan bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 15.0 programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamındaki öğrencilerin, %55.1’inin bayan, yaş ortalamalarının 17.07±0.26 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %26.8’inin alkol içtiği, alkol deneme yaş ortalamalarının 13.76±2.69 olduğu, %52.9’unun arkadaşlarından düzenli alkol içen ve %11.8’inin ailede düzenli alkol içen biri olduğu saptanmıştır. Medyada alkol içerikli görüntülerle karşılaşan adölesanların ekran önünde geçirdikleri sürelerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırma kapsamındaki alkol içen adölesanların medya etkileşim süreleri içmeyenlere göre yüksek saptanmıştır (müzik dinleme süreleri hariç p<0.05). Sonuç: Medyada alkol içerikli sahnelerle karşılaşma ve izleme sürelerinin adölesanların alkol kullanımını etkilediği saptanmıştır. Adölesanların ve aile bireylerinin medya alışkanlıkları değerlendirilerek beraber nitelikli vakit geçirebilecekleri etkinliklerin desteklendiği müdahale çalışmaları planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Medya, Alkol Kullanımı, Adölesan

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.3.6

EVALUATION OF ALCOHOL USE DUE TO MEDIA EFFECT IN ADOLESCENTS
 
Abstract: Aim: In this study, it was aimed to evaluate alcohol use due to media influence in adolescents. Methods: Between 18-22 January 2016, a descriptive type was used. The study was conducted on 11th grade students (n = 127) registered at Konya University. In the collection of research data, a questionnaire formed by the researchers was used. The data obtained from the study were evaluated in the SPSS 15.0 program. Results: It was determined that 55.1% of the students included in the survey had a female average age of 17.07 ± 0.26. It was determined that 26.8% of the students had alcohol, 13.76 ± 2.69 of alcohol test, 52.9% of them had regular alcohol and 11.8% of them had regular alcohol. Adolescents who were exposed to alcoholic scenes in the media were found to have a high time on the screen. The media interaction duration of alcohol-adolescents in the study was higher than the non-drinkers (Except for listening to music while p <0.05). Conclusion: Exposure to alcoholic scenes on the media and duration of follow-ups were found to affect adolescents' alcohol use. Intervention studies supporting adolescents and their family members' media habits should be planned and implemented.

Keywords: Media, Alcohol Use, Adolescent

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.3.6

Tam Metin