Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Psikoloji  

Gülsüm BAĞTUĞ, Hacalet MOLLAOĞULLARI, Kemal GÖRAL, Seyit Ahmet KOCACAN
10-12 YAŞ FUTBOLCULARDA ZİHİNSEL ANTRENMAN YÖNTEMİNİN DENGE VE DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırma, zihinsel antrenman yönteminin 10–12 yaş futbolcularda denge ve dikkat üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya yaş ortalamaları 11.75±0,93 yıl olan Muğla Atletik Spor Kulübü’ne kayıtlı 56 futbolcu (deney grubu) ve düzenli spor yapmayan 56 çocuk (kontrol grubu) olmak üzere, toplam 112 çocuk katılmıştır. Çalışma, katılımcıların statik denge, dinamik denge ve dikkat özelliklerinin ön test ve son test değerleri alınarak gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda yer alan çocuk futbolcular, uygulanan antrenman programları ile beraber programlanmış olan zihinsel antrenmanlara katılmışlardır. Araştırmada çocuk futbolcuların dikkat seviyelerinin belirlenmesi için Bourdon dikkat testi yapılmıştır. Deney grubunun statik denge ön test ile son test değerleri, dinamik denge ön test ile son test değerleri ve dikkat ön test ile son test değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak, uygulanan antrenman programlarının yanı sıra, düzenli olarak yapılan zihinsel antrenmanların denge ve dikkat özelliklerini geliştirmede etkili olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Zihinsel Antrenman, Denge, Dikkat

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414024

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MENTAL TRAINING METHOD ON BALANCE AND ATTENTION OF 10-12 YEARS OLD FOOTBALL PLAYERS
 
In the study which was performed to investigate the mental training program's effect on attention and balance of 10-12 years old football players, 112 children with an average age of 11.75±0.93 participated that were registered to Mugla Athletic Sports Center and doing football training regularly. After taking first measurements of static balance, dynamic balance and attention belonging to children doing football training regularly, they were grouped as experimental (N=56) and control (N=56) groups randomly. The measurements were re-applied as post-test. During the research, mental training was given; Bourdon attention test was applied so as to determine the attention levels before and after training. A significant difference was found between static balance and dynamic balance pre test - post test values in experimental group. When attention properties of experimental group to which mental training was applied, a meaningful difference was found between attention pre test and post test values. As a result; it was considered that physical training as well as regular mental training was effective on the development of balance and attention properties.

Keywords: Football, Mental training, Balance, Attention

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414024

Tam Metin